A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
varifolds (1) Velocity averaging (1) viscosity solutions (1)